Autospuiterij Fox

Uw auto weer als nieuw!

Autospuiterij Fox

 Algemene Voorwaarden Autospuiterij Fox

Definities

 1. Autospuiterij Fox: Autospuiterij Fox, gevestigd te Dreumel, gemeente West Maas en Waal, onder KvK nr. 89396502 .
 2. Klant: degene met wie Autospuiterij Fox een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Autospuiterij Fox en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van diensten of producten door of namens Autospuiterij Fox.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen En Offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Autospuiterij Fox zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 28 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Mondelinge aanvaarding van een offerte door de klant verbindt Autospuiterij Fox slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Autospuiterij Fox hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Autospuiterij Fox hanteert voor zijn diensten, op zijn website of social media of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Autospuiterij Fox te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Autospuiterij Fox een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Autospuiterij Fox is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Autospuiterij Fox de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Betalingen En Betalingstermijn

 1. Autospuiterij Fox mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn overeen is gekomen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Autospuiterij Fox de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Autospuiterij Fox behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen Niet Tijdig Betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autospuiterij Fox gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele
  maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien (buiten-)gerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Autospuiterij Fox.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autospuiterij Fox zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Autospuiterij Fox op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autospuiterij Fox, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autospuiterij Fox te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Autospuiterij Fox te verrekenen met een vordering op Autospuiterij Fox.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
  ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
     – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de         onderliggende overeenkomst
     – zaken van Autospuiterij Fox die bij de klant aanwezig zijn. Waaronder, maar niet uitsluitend, een leenauto, -fiets, of-scooter
     – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Autospuiterij Fox de polis van deze verzekeringen ter inzage

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Autospuiterij Fox enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering Van De Overeenkomst

 1. Autospuiterij Fox voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uit.
 2. Autospuiterij Fox heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
  derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na mondeling en/of schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het afleveren van het voertuig of desbetreffende materialen door de klant om door Autospuiterij Fox behandeld te worden wordt ook gezien als mondeling akkoord.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Autospuiterij Fox tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Autospuiterij Fox tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking Door De Klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Autospuiterij Fox.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Autospuiterij Fox de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Autospuiterij Fox redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Autospuiterij Fox tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Autospuiterij Fox geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Autospuiterij Fox geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Autospuiterij Fox daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Autospuiterij Fox uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Autospuiterij Fox in staat is hierop adequaat te reageren en stelt Autospuiterij Fox in de gelegenheid om de klacht te verhelpen.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Autospuiterij Fox gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Autospuiterij Fox.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Autospuiterij Fox ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke Aansprakelijkheid Klant

Als Autospuiterij Fox een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Autospuiterij Fox verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Autospuiterij Fox

 1. Autospuiterij Fox is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Autospuiterij Fox aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Autospuiterij Fox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Autospuiterij Fox aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website en/of in een catalogus en/of op social media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Autospuiterij Fox vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in
artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

Recht Op Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Autospuiterij Fox toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Autospuiterij Fox niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Autospuiterij Fox in verzuim is.
 3. Autospuiterij Fox heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Autospuiterij Fox kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal (kunnen ) nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Autospuiterij Fox in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Autospuiterij Fox kan worden toegerekend in een van de wil van Autospuiterij Fox onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
  verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Autospuiterij Fox kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals (burger-)oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Autospuiterij Fox 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Autospuiterij Fox er weer aan kan voldoen.
  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Autospuiterij Fox is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging Van De Overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel/ werkplaats.

Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Autospuiterij Fox is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Autospuiterij Fox zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang Van Rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Autospuiterij Fox.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen Nietigheid Of Vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Autospuiterij Fox bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk Recht En Bevoegde Rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Autospuiterij Fox is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.

Opgemaakt te Dreumel, 01-01-2023

 

Autospuiterij Fox

Uw auto weer als nieuw!

Autospuiterij Fox